محورهای همایش

 

زمین شناسی

 • زمین شناسی بنیادی
 • چینه و فسیل شناسی
 • تازه های دیرینه شناسی
 • ریز دیرینه شناسی
 • دیرینه شناسی بی مهره گان
 • دیرینه شناسی مهره داران
 • دیرینه شناسی گیاهی
 • پالینولوژی دیرینه
 • آثار فسیل ها
 • دیرینه شناسی کواترتری
 • بوم شناسی دیرینه
 • جغرافیایی زیستی دیرینه
 • چینه نگاری زیستی
 • انقراض های مهم و عوامل تاثیر گذار بر آن
 • کاربرد دیرینه شناسی در اکتشافات ذخایر هیدروکربنی
 • کاربرد دیرینه شناسی در زمین باستان شناسی چینه و فسیل شناسی
 • سنگ شناسی چینه ای
 • زمان زمین شناسی
 • زمان چینه ای
 • ویژگی مغناطیس پس مانده لایه ها
 • بررسی ناپیوستگی و تغییرات سطح آب
 • بررسی توالی ها و سیکل های چینه شناسی
 • بررسی رویدادهای چینه شناسی
 • ویژگی خاک شناسی خاک های فسیل
 • ویژگی های زمانی لایه ها
 • چینه شناسی رخساره ای
 • رسوب شناسی، سنگ های رسوبی و زمین شناسی کواترنری
 • ریز رخساره، محیط رسوبی و مدل های رسوبی سنگ های کربناته
 • میکروبایالایت ها و کربنات های قاره ای
 • ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی کربنات ها در مناطق گرمسیری و غیر گرمسیری
 • پتروفاسیسی، محیط رسوبی و مدل های رسوبی سنگ های رسوبی تخریبی
 • خاستگاه، هوازدگی و فرایندهای کنترل کننده ترکیب سنگ های تخریبی
 • ژئوشیمی سنگ های رسوبی تخریبی
 • سیستم رسوبات دریاچه ای
 • جریان های خرده دار: فرایندها و محصولات
 • فرایندهای دیاژنزی در سنگ های کربناته و تخریبی
 • چرخه های رسوبی و چینه نگاری سکانسی
 • تغییرات و بازسازی آب و هوای دیرینه
 • تکامل حوضه رسوبی: فعل و انفعال تکتونیک و رسوبگذاری
 • زمین شناسی مواد معدنی در قلمرو رسوبی
 • زمین شناسی دریایی
 • رسوب شناسی و محیط رسوبی
 • شیمی آب و ژئوشیمی نهشته های دریایی
 • ژئوفیزیک دریایی
 • زمین ساخت ساحل و دریا
 • ژئومورفولوژی نواحی ساحلی
 • مهندسی و مورفودینامیک ساحلی
 • پترولوژی (سنگ های آذرین و دگرگونی)
 • زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی
 • تحلیل ساختاری ناحیه ای
 • زمین ساخت تجربی
 • دما- زمان سنجی و تکامل ساختاری
 • زمین ساخت و رسوبگذاری
 • زمین ساخت و ماگماتیسم
 • زمین ساخت و کانی زایی
 • زمین ساخت کاربردی
 • ریخت زمین ساخت و نو زمین ساخت
 • گسل های پنهان و گسل های پی سنگی
 • زمین ساخت نمک
 • زمین شناسی نفت
 • زمین­شناسی تحت­الارضی و چینه­شناسی تحت­الارضی
 • سیستم­های نفتی
 • دیاپیریسم
 • زمین­شناسی ساختمانی و تکتونیک
 • زمین شناسی و مدلسازی مخازن هیدروکربوری
 • الکتروفاسیس و تعیین گونه­های سنگ مخزن
 •  اکتشاف منابع هیدروکربوری
 • ژئوفیزیک
 • ژئوشیمی نفت
 • چاه­پیمائی
 • ارزیابی سازندهای نفت­دار
 •  
 •  مخاطرات زمین­شناسی و زیست­محیطی اکتشاف و استخراج میادین نفتی
 • نشت­های طبیعی سطح زمین
 • آلودگی­های مرتبط با صنعت حفاری
 • مکان­یابی تاسیسات نفتی
 •  
 • اقتصاد نفت
 • اکتشافات مواد معدنی
 • زمین شناسی اقتصادی ( فلزی ، غیرفلزی ، روش های نوین اکتشافی )
 • ژئو شیمی
 • ژئو فیزیک
 • عناصر نادر و استراتژیک
 • گوهرها
 • دورسنجی ، تلفیق و مدل سازی
 • ارزیابی ذخیره و مطالعات امکان سنجی
 • ارزشگذاری دارایی های معدنی
 • معدن ، اقتصاد و توسعه پایدار
 • مخاطرات زمین شناختی
 • زمین لرزه
 • زمین لغزش
 • سیل
 • فرونشست زمین
 • آب، اکوسیستم و تغییر اقلیم
 • منابع آب و خشکسالی
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • زمین شناسی پزشکی
 • ریزگرد
 • دریاچه ها و اکوسیستم های طبیعی
 • هیدروژئوشیمی
 • تغییرات اقلیم
 • فرآوری مواد معدنی و آنالیز دستگاهی
 • کانه آرایی
 • فرآوری
 • معدنکاری ومحیط زیست
 • روش های آنالیز دستگاهی
 • علوم زمین برای جامعه
 • چالش های آموزش زمین شناسی در مدارس
 • زمین گردشگری
 • ژئوپارک
 • اخلاق در زمین شناسی
 • تاریخ علم زمین شناسی
 • غار شناسی
 • زمین شناسی غار
 • سرزمین های کارستی
 • حفاظت از غارها و کارست ها
 • اکولوژی و بیولوژی غار
 • باستان شناسی غار
 • اکتشافات و نقشه برداری
 • کارآفرینی در علوم زمین
 • زمین شناسی کواترنری

منابع طبیعی:
- مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی
- مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
- زیستگاه ها و تنوع زیستی(گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)
- رسانه و منابع طبیعی
- بحران آب و مدیریت جهادی
- مباحث جهانی منابع طبیعی
- آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
- منابع طبیعی و توسعه پایدار
- جنگل ،مرتع و بیابان
- آمایش سرزمین(ارزیابی ،مدیریت و برنامه ریزی)
- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
- دانش بومی و فناوری های نوین منابع طبیعی